Medycyna pracy Ostróda - Badania okresowe

Medycyna pracy Ostróda - Badania okresowe


Medycyna pracy w Ostódzie to dziedzina medycyny, która zajmuje się ochroną zdrowia osób pracujących w ramach profilaktyki zdrowotnej ale również badaniem i monitorowaniem zdrowia wszystkich pracowników. W skład badań medycyny pracy wchodzą konsultacje u lekarzy takich jak okuliści, laryngolodzy czy psychiatrzy. Lekarz medycyny pracy ma dodatkowo za zadanie wykrywać zagrożenia zdrowotne, które mogą stwarzać konkretne miejsca i stanowiska pracy. Na badania osobę zatrudnioną wysyła pracodawca, który musi posiadać orzeczenie lekarza w sprawie tego, że dana osoba nie ma przeciwwskazań do świadczenia obowiązków związanych danym stanowiskiem. Badania te są obowiązkowe dla osób, które zatrudnione są w oparciu na umowę o pracę. W wypadku innych umów cywilnoprawnych nie ma konieczności kierowania pracownika na te badania.

W każdym mieście Polski jak również w Ostródzie znajduje się lekarz medycyny pracy i odpowiedni specjaliści z zakresu medycyny pracy.

 

Dziedziny medycyny pracy to:

 

Lekarze medycyny pracy w Ostródzie zajmuje się badaniami profilaktycznymi pracowników (wstępne, okresowe, kontrolne), prowadzeniem poradni zakładowej dla pracowników z gabinetami specjalistycznymi, przeprowadzeniem badań uczniów, badań kierowców, osób pracujących na morzu, nurków i płetwonurków oraz badań osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń. Lekarz wydaje zaświadczenia o zdolności do wykonywania zawodu i braku przeciwwskazań do pracy.

Jeżeli lekarz medycyny pracy zauważy nieprawidłowości podczas badania, pracownik zostanie skierowany do przychodni, poradni chorób zawodowych lub na oddział szpitalny. Następnie Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdza chorobę zawodową lub jej brak na podstawie orzeczenia lekarskiego.

 

Badania okresowe Ostróda

Badania okresowe służą ocenie stanu zdrowia pracownika. Ich wykonanie zajmuje ok. 10 minut, a w dniu wykonywania badan okresowych pracownikowi przysługuje dzień wolny, płatny. Jeśli pracownik odmawia przeprowadzenia badań, pracodawca może rozwiązać z nim umowę o pracę i nie musi uwzględniać okresu wypowiedzenia. Nieaktualne orzeczenie lekarskie jest traktowane jako brak zdolności do wykonywania pracy. Data kolejnych badań okresowych widnieje na orzeczeniu, należy trzymać się terminarza i wykonywać badania lekarskie w odpowiednim czasie. Jeśli pracodawca, pomimo braku aktualnych badań przez pracownika, dopuści go do pracy, będzie podlegał odpowiedniej karze. Zgodnie z Kodeksem Pracy, kto nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.

 

Lekarze medycyny pracy w Ostródzie

Podamy kilku lekarzy specjalistów medycyny pracy w Ostródzie

  1. lek. Krystyna Łątkowska-Tyszkiewicz ul. Czarnieckiego 21

  2. Piotr Paweł Kocbach ul. Wł. Jagiełły 1

  3. Cezara Wojno - Stańczyc ul. Warszawska 17A/1

  4. Deptulska Sylwia, lek. med. Indywidualna praktyka lekarska ul. Czarnieckiego 26A

 

Kiedy zgłosić się do lekarza medycyny pracy?

Kodeks pracy określa częstotliwość badań w ośrodku medycyny pracy. Badanie należy odbyć:

Artykuły