Organizacje pożytku publicznego - Fundacje w Polsce

Organizacje pożytku publicznego - Fundacje w Polsce


Organizacją pożytku publicznego jest również Fundacja, czyli organizacja o wyznaczonej formie prawnej. Fundacja jest po to aby realizować cele społeczne, a także cele użyteczne gospodarcze. Zajmuje się ona m.in. rozwojem nauki, kultury oraz sztuki, a także ochroną zdrowia, ochroną całego środowiska, rozwojem gospodarki danego regionu oraz pomocą społeczną dla ludności.

Fundację może stworzyć grupa osób, ale też może być prowadzona tylko przez jedną osobę, takie osoby nazywa się fundatorem fundacji. Taka fundacja zarejstrowana może być przez osoby prawne jak i osoby fizyczne oraz musi posiadać własną osobowość prawną. Jest niezależna i posiada moc obowiązków według prawa. Aby założyć fundacje należy złozyć u notariusza stosowne oświadczenie dotyczące założenia fundacji oraz nadać status fundacji i pozyskać akceptację ze strony wszystkich fundatorów. Następnym ruchem będzie zarejestrowanie organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym gdzie otrzymuje osobowość prawną. Każda fundacja musi posiadać kapitał nie mniejszy niż 1000 zł. Aktem prawnym, który określa zasady zakładania i działania fundacji jest ustawa o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984r. Fundacja jest organizacją pozarządową i jej działania to cel a nie zysk. Pracę nad fundacją nadzoruje sąd rejestrowy, starosta danego regionu oraz minister.

 

Organizacje pożytku publicznego

Organizacje pożytku publicznego są to organizacje pozarządowe takie jak stowarzyszenia i fundacje, organizacje utworzone przez kościoły. Należą do nich także spółki akcyjne i spółki z.o.o. niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które uzyskały w sądzie status pożytku publicznego. Aby uzyskać statusu organizacji pożytku publicznego należy otrzymać w K R S informacji o spełnieniu warunków, które określa art. 20 lub 21 tej w danej ustawie.

Posiadanie statusu OPP wiąże się z pewnymi przywilejami ale też obowiązkami. Przywilejem może być otrzymanie 1 % podatku od osób fizycznych a jeśli chodzi o obowiązki to wykazywanie działań i obowiązków wobec organizacji. Działalność organizacji pożytku publicznego może być płatna lub bezpłatna.

Oprócz organizacji pozarządowych, które nie działają w celu otrzymania zysków i dzielenia ich między współudziałowców, mogą prowadzić działalność pożytku publicznego takie organizacje jak :

 

Różnice między fundacją a organizacjami pożytku publicznego

Fundacja nie zawsze jest organizacją pożytku publicznego a organizacja pożytku publicznego nie zawsze musi być fundacją. Cel fundacji wprowadziła ustawa o fundacjach z 1984 roku, która jednak nie jest ona określona wprost czym jest tak naprawdę fundacja, działa między strefą publiczną a prywatną. Zapewne jest organizacją nie nastawioną na zysk, ale ma mozliwość prowadzić działalność gospodarczą i zatrudniać pracowników. Fundacja, jak inne organizacje pozarządowe, ma prawo starać się o status organizacji pożytku publicznego po 2 latach prowadzenia działalności pożytku publicznego. Natomiast organizacja pożytku publicznego została wprowadzona w 2004 roku z ustawą o działalności pożytku publicznego, wolontariacie oraz jednostkami sektora, które nie są sektorem finansów publicznych. Działa na rzecz dobra wspólnego, więc musi przynosić korzyści innym. Zatem jest to grupa działalności pożytku publicznego na rzecz społeczności, która w związku na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną otrzymuje pomoc, może wspierać kulture fizyczną, działać na rzecz praw kobiet i mężczyzn oraz wspierać działalność w zakresie edukacji jak i też wychowania.

 

Fundacje – Organizacje Pożytku Publicznego w Polsce - Lista

Artykuły