Urząd Dozoru Technicznego (UDT)

Urząd Dozoru Technicznego (UDT)


Urząd Dozoru Technicznego (UDT) to instytucja państwowa powołana w celu zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń i instalacji technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi sprawowany jest w trzech formach: pełnej, ograniczonej i uproszczonej.

 

Zakres działań i kompetencji Urzędu Dozoru Technicznego

 

Do urządzeń podlegających dozorowi technicznemu zalicza się urządzenia, które stwarzają zagrożenia dla ludzi jak i atmosfery. Może to być rozprężanie gazów pod ciśnieniem, wyzwalanie energii potencjalnej, wyzwalanie energii kinetycznej podczas przemieszczania ładunków, osób w ograniczonym zakresie oraz podczas transportu materiałów niebezpiecznych.

 

Warunkiem koniecznym w otrzymaniu pozwolenia uprawnień UDT jest zdanie egzaminu państwowego w Urzędzie Dozoru Technicznego. Sprawdzana jest znajomość przepisów technicznych dozoru technicznego, ich norm oraz sprawdzane są umiejętności praktyczne w obsłudze danego urządzenia. Pozwolenie to określa jakie można obsługiwać urządzenia transportu bliskiego, urządzenia ciśnieniowe, bezciśnieniowe, dźwigniki oraz urządzenia kabinowe i krzesełkowe. Koszt uzyskania certyfikatu to 193,78 + 23% VAT.

Po zdaniu pozytywnie obu egzaminów wydawane są plastikowe karty potwierdzające uzyskaną licencję. Zaświadczenie takie wysyłane jest pocztą na adres wskazany we wniosku.

 

Urzędy Dozoru Technicznego w Polsce

Poniżej lista Urzędów Dozoru Technicznego w Polsce. Baza zawiera m.in. adres, numer telefonu, email

Artykuły