Urząd Stanu Cywilnego - Lista urzędów w Polsce

Urząd Stanu Cywilnego - Lista urzędów w Polsce


Urząd Stanu Cywilnego wchodzi w skład urzędu gminy. Działa on na podstawie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. Zajmuje się on przede wszystkim rejestracją stanu cywilnego. Rejestracji stanu cywilnego osób dokonuje się w księgach stanu cywilnego w formie aktów urodzenia, małżeństwa oraz zgonu. Czynności te dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego lub jego zastępcy. Kierownika USC powołuje odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta. 

Wizyta w urzędzie stanu cywilnego będzie konieczna w przypadku najważniejszych momentów życia. Dlatego dobrze jest wiedzieć, co można tam załatwić, by móc jak najszybciej zamknąć wszelkie prawne formalności.

Do zadań  Urzędu Stanu Cywilnego należy:

- bieżąca rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów w księgach stanu cywilnego,

- wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego,

- przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, uznaniu dziecka, nadaniu dziecku nazwiska,

- uznanie ojcostwa dziecka, dla którego sporządzono akt urodzenia,

- wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach prostowania aktów stanu cywilnego,

- zmiana nazwiska po rozwodzie,

- współpraca z Wydziałami Spraw Obywatelskich w całym kraju,

- sporządzanie wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie,

- organizowanie uroczystości 25-lecia, 50-lecia pożycia małżeńskiego lub dłuższego pożycia.

Pracownicy urzędu muszą również rejestrować wszystkie zmiany zachodzące w aktach stanu cywilnego, wpływające na stan cywilny osób, których dotyczą. Zmiany te muszą też wynikać z postanowień sądu lub z decyzji administracyjnych, a nie na własne życzenie osoby cywilnej. Najprostszym przykładem takiej zmiany jest trwałe i prawne rozwiązanie stosunków małżeńskich, czyli rozwód.

Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się:

- odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego,

- zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku,

- zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego,

 Odpisy oraz zaświadczenia wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której akt dotyczy, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka, przedstawiciela ustawowego lub osób, które wykażą interes prawny.

Opłaty skarbowe w USC

Opłaty za czynności dokonywane przez Urząd Stanu Cywilnego pobierane są na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.). Opłatę należy uiścić bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. Składając wniosek lub podanie w Urzędzie, należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty, a jeśli opłata dokonywana była za pośrednictwem bankowości elektronicznej, wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej.

Najczęstsze opłaty skarbowe  w Urzędzie Stanu Cywilnego:

1. za odpis skrócony - 22 zł

2. za odpis zupełny - 33 zł

3. sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł

4. decyzja o zmianie nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska lub imienia (imion) - 37 zł

5. odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu odtworzenia treści zagranicznego dokumentu - 39 zł

Nie podlegają opłacie skarbowej odpisy wydawane w sprawach: 

- alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,

- ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych 

- świadczeń socjalnych -powszechnego obowiązku obrony 

- zatrudnienia, wynagrodzenia za pracę-nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia 

- nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji 

- nadania statusu uchodźcy, udzielenia azylu

W obecnej dobie internetu możemy załatwić wiele spraw elektronicznie,  ponieważ od 2015 r. w Urzędach Stanu Cywilnego można skorzystać z wielu udogodnień. Elektroniczna rejestracja aktów stanu cywilnego (odejście od papierowych aktów), udostępnienie obywatelom odpisów aktów stanu cywilnego w postaci elektronicznej, szybsze i prostsze załatwianie spraw w urzędach stanu cywilnego. 

Urząd Stanu Cywilnego przechowuje akty urodzeń przez okres 100 lat, akty małżeństw i zgonów przez okres 80 lat. Po upływie roku kalendarzowego przekazuje się je do Archiwum Państwowego. 

 

Lista Urzędów Stanu Cywilnego w Polsce

Artykuły